تلفن های تماس : ۰۹۳۶۷۵۸۶۱۹۹

درمانگاه : ۶۶-۳۴۲۱۳۱۶۵

آزمایشگاه : ۳۴۲۱۳۹۶۹

دندانپزشکی : ۳۴۲۱۷۱۳۰

داروخانه: ۳۴۲۰۲۱۲۳

آدرس کلینیک پارسا : تبریز – سردرود خیابان امام – روبروی بانک کشاورزی تلفن تماس : 093675876199