تلفن های تماس :   ۰۹۳۶۷۵۸۶۱۹۹

درمانگاه : ۶۶-۳۴۲۱۳۱۶۵

آزمایشگاه : ۳۴۲۱۳۹۶۹

دندانپزشکی : ۳۴۲۱۷۱۳۰

داروخانه: ۳۴۲۰۲۱۲۳