اتاق احیای CPR :

سی . پی . آر یا احیای قلبی- ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز انجام میشود و تلاش میشود تا گردش خون و تنفس بطور مصنوعی تا برگشت جریان خون خود به خودی بیمار برقرار شود.

بدلیل اینکه بدون این اقدامات بعلت فقدان اکسیژن مرگ مغزی دائمی در زمان کمتر از ۶-۴ دقیقه ( زمان طلایی) ایجاد می شود واژه احیا قلبی ریوی (CPR) در سال ۱۹۸۸ به احیا قلبی – ریوی- مغزی (CPCR) تغییر نام داد. ایست قلبی- تنفسی بی گمان یکی از خطیرترین وضعیتهایی است که نیاز به اقدام فوری جهت حفظ حیات و پیشگیری از ضایعات جبران ناپذیر اندام های حیاتی بدن دارد . این اقدامات بر اساس پروتکل های خاص صورت می گیرد. لازمه اجرای آن.