آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی ، سیتولوژی ، هماتولوژی ، هورمون شناسی ، تجزیه ادرار ، انگل شناسی، میکروب شناسی و قارچ شناسی است. شایان توجه است که آزمایشگاه در جهت رفع نیاز مراجعین و پزشکان محترم و جلب و افزایش میزان رضایت هر چه بیشتر آنها موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001  و  ISO 1004 گردید.

– در بخش هماتولوژی آزمایش های ESR ،  CBC، گروه خون ،  PTT ،  PT، RH، شمارش پلاکت ، شمارش رتیکولوسیت ، HCT،  HB و انعقاد انجام میشود.

– در بخش بیوشیمی آزمایشات قند ، اوره ، کراتی نین ، کلسترول ، تری گلیسیرید ، اسید اوریک ، بیلی روبین ، کلسیم ، فسفر ، پروتئین ، آلبومین ، یونو گرام ، LDH،  AIP، SGPT، SGOT، و گازومتین انجام میشود .

– در بانک خون آزمایشات تعیین گروه ، RH بیمار و کیسه خون ، کراس ماچ ، کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم انجام میشود.

– در بخش میکروب شناسی آزمایشات کشت و بررسی مستقیم ادرار ، کشت و بررسی مستقیم خون ، کشت و بررسی مستقیم مدفوع ، کشت و بررسی مستقیم زخم ها ، کشت و بررسی مستقیم BK انجام میشود.

– در بخش ایمونولوژی بررسی تومور مارکر های CA19.0 ،  CA 125 ، CA 15.3 ،  CEA  انجام میگیرد.

– در بخش سرولوژی آزمایشات  CRP ،  RF، BHCG انجام میشود.

– آزمایشات متفرقه : این آزمایشات شامل آزمایش کامل ادرار ، تست مدفوع ، جست و جوی خون در مدفوع ، تست گایاک ، تست توبرکولین ، بررسی ضایعات از نظر قارچ و بررسی ضایعات از نظر لیشمن می باشد .